รู้จักพระบิดา

รู้จักพระบิดา
รู้จักพระบิดา
อ่าน: ยอห์น 14:8-11 | อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: กันดารวิถี 31-33; มาระโก 9:1-29
พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ฟิลิปเอ๋ย เราได้อยู่กับท่าน นานถึงเพียงนี้และท่านยังไม่รู้จักเราอีกหรือ ผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดา” [ ยอห์น 14:9 ]

จากเรื่องเล่าที่กล่าวถึงวาทยากรชาวอังกฤษ เซอร์โธมัส บีแชม ที่ได้เห็นผู้หญิงหน้าตางดงามในห้องโถงของโรงแรม เขาเชื่อว่าเขารู้จักเธอแต่จำชื่อเธอไม่ได้ เขาจึงหยุดพูดคุยกับเธอ ระหว่างที่ทั้งสองคุยกัน เขาเริ่มจำได้ว่าเธอมีพี่ชาย เขาจึงถามถึงพี่ชายของเธอว่าเป็นอย่างไรและยังทำงานที่เดิมหรือไม่ เธอตอบว่า “โอ เขาสบายดีและยังเป็นกษัตริย์อยู่”

การจำคนผิดอาจเป็นเรื่องน่าอายดังที่เกิดกับเซอร์บีแชม แต่ในบางครั้งอาจเป็นเรื่องที่ร้ายแรงกว่านั้นได้ ดังที่เกิดกับฟิลิปสาวกของพระเยซู เขารู้จักพระเยซูอย่างแน่นอน แต่เขาไม่ชื่นชมในสิ่งที่พระองค์เป็น เขาต้องการให้พระเยซู “แสดงพระบิดาให้ [ข้าพระองค์ทั้งหลาย]ได้เห็น” พระเยซูตอบเขาว่า “ผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดา” (ยน.14:8-9) ในฐานะพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า พระเยซูทรงแสดงให้เห็นถึงพระบิดาอย่างสมบูรณ์ เมื่อเรารู้จักพระบุตรเราก็รู้จักพระบิดา (ข้อ 10-11) มานาประจำวัน

หากเราสงสัยว่าพระเจ้าทรงมีพระลักษณะ บุคลิกหรือความห่วงใยต่อผู้อื่นอย่างไร ให้เรามองไปที่พระเยซูเพื่อพบคำตอบ พระลักษณะของพระเยซูความกรุณา ความรัก และความเมตตาเปิดเผยให้เห็นถึงพระลักษณะของพระเจ้า และแม้ว่าพระเจ้าองค์อัศจรรย์ผู้ใหญ่ยิ่งจะอยู่เหนือความรู้ความเข้าใจของเรา แต่เรามีของขวัญที่ยิ่งใหญ่คือการที่พระองค์ทรงสำแดงพระองค์เองในพระเยซู ปกปักรักษา

คุณรู้จักพระลักษณะของพระเจ้าดีแค่ไหน
สิ่งที่คุณรู้ตรงกับสิ่งที่พระเยซูเป็นในมุมมองของคุณอย่างไร

ข้าแต่พระเจ้า ขอช่วยให้ข้าพระองค์เติบโตขึ้นในความรู้ และชื่นชมถึงพระลักษณะของพระองค์