รับใช้ผู้ต่ำต้อย

รับใช้ผู้ต่ำต้อย
รับใช้ผู้ต่ำต้อย
อ่าน: มัทธิว 25: 31-40 | อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: 1 ซามูเอล 19-21; ลูกา 11:29-54
แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ซึ่งท่านได้กระทำแก่คนใดคนหนึ่งในพวกพี่น้องของเรานี้ ถึงแม้จะต่ำต้อยเพียงไร ก็เหมือนได้กระทำแก่เราด้วย [ มัทธิว 25:40 ]

ชื่อของเขาคือสเปนเซอร์ แต่ทุกคนเรียกเขา “สเปนซ์” เขาเป็นผู้ชนะการแข่งวิ่งระดับมัธยมปลายของรัฐ จากนั้น ได้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยมีชื่อด้วยทุนการศึกษาเต็มจำนวน ขณะนี้เขาอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ที่สุดเมืองหนึ่งของอเมริกาและเป็นที่ยกย่องนับถือในภาควิศวกรรมเคมี แต่ถ้าคุณได้ถามสเปนซ์ถึงความสำเร็จที่ผ่านมา

เขาจะไม่พูดถึงสิ่งเหล่านี้เลย แต่เขาจะเล่าถึงการเดินทางไปที่ประเทศนิคารากัวทุกๆ 2-3 เดือนเพื่อเยี่ยมเด็กและครูในโครงการศึกษาที่เขาช่วยก่อตั้งขึ้นในพื้นที่ที่ยากจนที่สุดแห่งหนึ่ง และเขาจะบอกคุณว่าชีวิตของเขามีคุณค่ามากขึ้นเพียงใดจากการรับใช้คนเหล่านั้น

“ผู้ต่ำต้อยที่สุด” มีความหมายหลายอย่าง แต่เป็นคำที่พระเยซูใช้เพื่ออธิบายคนเหล่านั้นที่ตามมาตรฐานของโลกแล้ว แทบจะไม่มีอะไรตอบแทนการช่วยเหลือที่เรามอบให้ได้เลย เขาเหล่านั้นเป็นทั้งชาย หญิงและเด็ก ที่โลกมองข้าม หรือไม่ก็ถูกลืมอย่างสิ้นเชิง แต่คนเหล่านี้แหละที่พระเยซูยกเขาให้อยู่ในตำแหน่งที่สวยงามโดยกล่าวว่า “ซึ่งท่านได้กระทำแก่คนใดคนหนึ่งในพวกพี่น้องของเรานี้…ก็เหมือนได้กระทำแก่เราด้วย” (มธ.25:40) มานาประจำวัน

คุณไม่ต้องมีวุฒิจากมหาวิทยาลัยชื่อดังเพื่อเข้าใจความหมายของพระคริสต์ การรับใช้ “ผู้ต่ำต้อยที่สุด” เป็นเหมือนการรับใช้พระองค์ สิ่งที่ต้องมีคือความเต็มใจเท่านั้น ได้รับความชื่นชมยินดีในการสรรเสริญ

คุณคิดถึงใครเมื่อได้ยินคำว่า “ผู้ต่ำต้อยที่สุด”
มีอะไรที่คุณสามารถทำเพื่อพวกเขาได้บ้าง

ข้าแต่พระเยซูองค์กษัตริย์ ข้าพระองค์กลัวว่าจะทำให้การรับใช้พระองค์ยากเกิน ความจำเป็น
พระคำของพระองค์ชัดเจนแล้ว พระองค์ทรงเรียกข้าพระองค์