ยึดแน่นในความจริง

ยึดแน่นในความจริง
และเราจะตอกเขาไว้ เหมือนตอกหมุดในที่มั่นคง [ อิสยาห์ 22:23 ]

ครอบครัวของฉันอาศัยในบ้านอายุเกือบร้อยปีที่มีลักษณะพิเศษหลายอย่าง รวมถึงผนังฉาบพื้นผิวสวยงาม ช่างได้เตือนว่าผนังแบบนี้ ถ้าจะแขวนรูปภาพต้องเจาะตะปูเข้าไปยึดในเนื้อไม้หรือใช้พุกยึดผนัง ไม่เช่นนั้นอาจเสี่ยงที่รูปจะตกกระแทกพื้น ทิ้งให้ผนังเป็นรูโบ๋ไม่น่าดู

ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ใช้ภาพเปรียบเทียบของหมุดที่ตอกแน่นบนผนังเพื่ออธิบายบุคคลที่ไม่มีบทบาทเด่นนักในพระคัมภีร์ชื่อว่าเอลียาคิม เขาไม่เหมือนเชบนาที่เป็นพนักงานฉ้อฉล (อสย.22:15-19) และชาวอิสราเอลเองที่หาความเข้มแข็งจากตัวเอง (ข้อ 8-11) เอลียาคิมวางใจพระเจ้า อิสยาห์ได้พยากรณ์ถึงการเลื่อนตำแหน่งของเอลียาคิมที่จะได้เป็นผู้จัดการในวังให้กับกษัตริย์เฮเซคียาห์ ท่านเขียนว่าพระเจ้าจะตอกเอลียาคิมไว้เหมือน “ตอกหมุดในที่มั่นคง” (ข้อ 23) การยึดแน่นในความจริงและพระคุณของพระเจ้ายังทำให้เอลียาคิมกลายเป็นที่ยึดให้กับครอบครัวและคนของเขา (ข้อ 22-24) มานาประจำวัน

แต่อิสยาห์ก็สรุปการพยากรณ์ของท่านด้วยคำเตือนที่จริงจังว่าไม่มีใครจะเป็นความปลอดภัยได้ดีที่สุดให้เพื่อนหรือครอบครัวได้ เราทุกคนจะหลุดออกมา (ข้อ 25) หมุดยึดที่วางใจได้ที่สุดเพียงผู้เดียวในชีวิตเราคือพระเยซู (สดด.62: 5-6; มธ.7:24) เมื่อเราดูแลและแบ่งเบาภาระผู้อื่น เราควรชี้ให้เขาเห็นถึงพระองค์ ผู้เป็นที่หมุดยึดที่มั่นคง ในสวน

คุณจะยึดแน่นในความจริงและพระคุณของพระเจ้าอย่างไร คุณจะช่วยเหลือคนเหล่านั้นที่อ่อนแรงจากภาระหนักในชีวิตได้อย่างไรบ้าง

ข้าแต่พระเยซู ขอบพระคุณที่ทรงเป็นหมุดยึดของข้าพระองค์ ในฐานะบุตรของพระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่าได้รับการตอกหมุดอย่างมั่นคงในพระองค์แล้ว