ทูลขอต่อพระเจ้า

ทูลขอต่อพระเจ้า
ทูลขอต่อพระเจ้า
อ่าน: ดาเนียล 9:1-5,17-19 | อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: เฉลยธรรมบัญญัติ 3-4; มาระโก 10:32-52
ข้าพเจ้าดาเนียลได้ดูในหนังสือ… แล้วข้าพเจ้าก็หันหน้า ไปหาพระเจ้า แสวงหาด้วยการอธิษฐานและการวิงวอน [ ดาเนียล 9:2-3 ]

ในเช้าวันหนึ่ง ช่วงเวลาอธิษฐานของครอบครัวจบลงด้วยคำแถลงที่น่าประหลาดใจ ทันทีที่พ่อพูดว่า “อาเมน” เคทลินวัยห้าขวบก็ประกาศว่า “และหนูอธิษฐานเผื่อโลแกนเพราะเขาลืมตาตอนอธิษฐาน”

ฉันค่อนข้างแน่ใจว่า การอธิษฐานเผื่อวิธีอธิษฐานของพี่ชายวัยสิบขวบไม่ใช่สิ่งที่พระคัมภีร์หมายถึงเมื่อมีการเรียกให้เราทูลวิงวอนเพื่อผู้อื่น แต่อย่างน้อยเคทลินก็รู้ว่าเราอธิษฐานเผื่อคนอื่นได้

อาจารย์สอนพระคัมภีร์ออสวอลด์ แชมเบอร์สเน้นถึงความสำคัญในการอธิษฐานเผื่อผู้อื่น เขากล่าวว่า “การทูลวิงวอนเพื่อผู้อื่นคือการเอาพระทัยพระเจ้ามาใส่ใจเรา คือการมีความคิดและมุมมองของพระองค์” เป็นการอธิษฐานเผื่อผู้อื่นจากมุมมองที่เรารู้จักพระเจ้าและความรักของพระองค์ที่มีต่อเรา มานาประจำวัน

เราพบตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการทูลวิงวอนในดาเนียล 9 ผู้เผยพระวจนะเข้าใจถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่ชาวยิวจะต้องตกเป็นเชลยในบาบิโลนเจ็ดสิบปี (ยรม.25:11-12) เมื่อเห็นว่าช่วงเวลานั้นกำลังจะสิ้นสุด ดาเนียลจึงอธิษฐาน ท่านอ้างถึงพระดำรัสของพระเจ้า (ดนล 9:4-6) ถ่อมตัวเองลง (ข้อ 8) สรรเสริญพระลักษณะของพระเจ้า (ข้อ 9) สารภาพบาป (ข้อ 15) และพึ่งพาในพระเมตตาพระเจ้าขณะเมื่อท่านอธิษฐานเผื่อประชากรของพระองค์ (ข้อ 18) และท่านได้รับคำตอบจากพระเจ้าในทันที (ข้อ 21)

ไม่ใช่ทุกการอธิษฐานที่ลงเอยด้วยการตอบสนองอย่างยิ่งใหญ่ แต่จงมั่นใจว่าเราเป็นตัวแทนของผู้อื่นในการเข้าหาพระเจ้าได้ ด้วยท่าทีของความไว้วางใจและพึ่งพาในพระองค์ ใส่ใจเรื่องของตัวเอง

เมื่อคุณอธิษฐานเผื่อผู้อื่น คุณแสวงหาความคิดของพระเจ้าอย่างไร
คุณแสวงหามุมมองของพระเจ้าอย่างไร

ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ โปรดช่วยให้เรารู้จักพระองค์มากขึ้น
เพื่อที่เมื่อเราอธิษฐานเผื่อผู้อื่น เราจะสามารถกลั่นกรองคำทูลขอนั้นจากการที่เรารู้จักน้ำพระทัยของพระองค์